Wij vinden het belangrijk dat je begrijpt hoe wij omgaan met jouw gegevens.
Algemene voorwaarden Vitaalleeuw

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Coach/trainer Jolanda van Leeuwen, in het bezit van een diploma Gewichtsconsulent (BGN), Functional Trainer (NASM) en hardlooptrainer (AALO), handelende als zelfstandig; Cliënt: degene aan wie door Jolanda van Leeuwen advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt is verwezen; Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk wordt uitgeoefend.

Artikel 2, Algemeen

De coach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Alle trainingen en coaching worden volgens de RIVM norm en met akkoord van de gemeente Leidschendam-Voorburg gegeven. https://www.lv.nl/sporten-en-coronavirus

 

Artikel 3, Basis

De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de coach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de coach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Voor bedrijven zijn de genoemde prijzen exclusief BTW. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de coach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling

De cliënt ontvangt na het consult en/of personal training een factuur. De betaling dient binnen 10 dagen per overmaking te zijn gedaan, tenzij daar vooraf andere afspraken over zijn gemaakt. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de coach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Als de betaling niet binnen afgesproken termijn wordt voldaan is, is de coach gerechtigd het coaching traject op te schorten of stop te zetten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De coach heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de coach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de coach om welke reden dan ook tot uitkering overgaan, zal de aansprakelijkheid van de coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Het deelnemen aan sporttrainingen is voor eigen risico van de cliënt met in acht neming van bovenstaande tekst van artikel 9.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bij Vitaalleeuw vinden wij je privacy heel belangrijk en gaan daarom altijd heel zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Vitaalleeuw voldoet aan alle geldende wetgeving.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking.

De AVG bevat nieuwe privacy regels met als belangrijkste doel jouw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Sta je bij ons ingeschreven dan zijn jouw gegevens opgenomen in onze database en ontvang je per e-mail berichten met adviezen en trainingen of informatie die voor jou interessant zijn, en waarvoor jij hebt aangegeven hiervoor geïnformeerd en/of geadviseerd wilt worden. Tevens worden de facturen per-email verstuurt. We delen alleen persoonsgegevens met externe partijen wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.

Wil je in de toekomst toch niet meer met ons in contact blijven en geen informatie ontvangen!

Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is een email te sturen aan info@vitaalleeuw.nl.